Acc II (FunD II)酶试剂盒Takara


Acc II (FunD II)
品牌 Code No. 产品名称 包装量 价格(元) 说明书 数量
Takara 1002A Acc II (FunD II) 100 U ¥130 Acc II (FunD II) Acc II (FunD II) Acc II (FunD II)
Takara 1002B (A × 5) Acc II (FunD II) 100 U × 5 ¥581 Acc II (FunD II) Acc II (FunD II) Acc II (FunD II)
收藏产品 加入购物车
 
■ 识别位点
Acc II (FunD II)
 
■ 制品内容
□ 酶浓度 10 U/μl
□ 附带缓冲液  
     反应缓冲液 M
     反应停止液 10×Loading Buffer
 
■ 制品说明
□ 起源 Acinetobacter calcoaceticus
□ 反应温度 37℃
□ 活性测定用底物 λ DNA
□ 甲基化的影响 受CG methylase影响。
 
 

发表回复